Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Introductie:


Graag brengen wij de ATCN-Stoffenbank onder uw aandacht. Deze Stoffenbank is ook wel bekend als de "Verwerkingsmatrix Stoffen (VMS) Tankautoreiniging". De overheid en de branchevereniging Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN) hebben de Stoffenbank opgezet om het vergunningtraject voor het behandelen en lozen van complex spoelwater afkomstig van tankauto's, containers en spoorketels te vereenvoudigen en meer eenduidig te maken. En met succes, want met regelmaat wordt naar de Stoffenbank verwezen voor het bepalen van de stofspecifieke zuiveringsmethodiek.

Bij achtergrondinformatie wordt meer informatie over de ATCN, de samenwerking met Royal HaskoningDHV en de totstandkoming van de Stoffenbank gegeven.

Beschikbaar via internet
De Stoffenbank is al meer dan een decennium een web based applicatie. Gegevens van nieuw in te delen stoffen zijn hierdoor snel en direct beschikbaar voor abonnementhouders. Zodra een nieuwe stof is ingedeeld is dit direct zichtbaar voor abonnees. Een dergelijke nieuwe stof is eerst voorlopig ingedeeld, totdat de validatiecommissie de indeling heeft bevestigd. In de validatiecommissie zitten vertegenwoordigers van o.a. de overheid (Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen), het VNCI en de ATCN.
Voor abonnees bestaat de mogelijkheid om via de site direct stoffen voor te dragen voor indeling, waarbij eventueel in uw bezit zijnde informatie (MSDS of andere informatie) direct kan worden ge-upload.

Kijk voor de uitvoeringsvorm op de demo van www.stoffenbank.nl. Hier ziet u een zestal demostoffen met de uitwerking en de indeling volgens ATCN en ABM. Tevens is per stof de beslisboom in te zien.

Meer dan afvalwater
De Stoffenbank kent de mogelijkheid om meer dan alleen watergebonden gegevens betreffende een product weer te geven. Dit betreft naast fysische gegevens zoals kookpunt, dampspanning en Henry coëfficiënt ook gevaar- en risico aanduidingen. Dit betreft zowel de indeling gebaseerd op de traditionele S en R zinnen, maar vooral de nieuwe H- en P-zinnen.
Sinds 2011 wordt voor alle ingevoerde stoffen deze parameters meegenomen.. Aangetekend moet worden dat de validatie van de gegevens beperkt blijft tot de parameters van de VMS.

Speciaal voor tankautoreinigers
De Stoffenbank is opgezet door de ATCN en is specifiek bedoeld voor tankautoreinigers of daaraan gelieerde branches, alsmede de betrokken vergunningsverleners / handhavers. Voor laatstgenoemde doelgroep is een abonnement van de Stoffenbank daarom ook sterk aan te bevelen. De Stoffenbank kan echter ook zinvol zijn voor andere bedrijven waarin met veel verschillende chemicaliën wordt gewerkt, mede omdat de site ook direct een indicatie van de ABM-toets van een ingedeelde stof geeft (zie onder).
U kunt zich aanmelden voor een abonnement door uw gegevens onder Registratie en voorwaarden in te vullen.

Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)
Omdat de basis van de stoffenbank wordt gevormd door het ABM-schema is de databank ook geschikt om de ABM-toets op een efficiënte wijze te doorlopen. Deze methodiek is zowel voor alle bedrijven die een Waterwet- of Omgevingsvergunning nodig hebben als de daarbij betrokken vergunningsverleners /-handhavers van belang. Meer informatie hierover vindt u op www.ABM-toets.nl.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Royal HaskoningDHV:

Voor financiële en contractuele zaken:
Gerben C. van Ommeren
tel: 088 348 2424
e-mail: gerben.van.ommeren@rhdhv.com

Voor technische en stof-specifieke vragen:
Arnold G. Zilverentant
tel: 088 348 2410
e-mail: arnold.zilverentant@rhdhv.com


Disclaimer
Bij de ontwikkeling, samenstelling en invulling van de Stoffenbank is en wordt, zorgvuldig te werk gegaan, fouten en/of onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten. De ATCN en/of Royal HaskoningDHV kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de vermelde gegevens of de resultaten van het gebruik van de stoffenbank. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie